MarBEF Data SystemERMS taxon details

Didacna parallella Bogachev, 1932

1579168  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1579168)

accepted
Species
Didacna parallela [sic] · unaccepted > misspelling
brackish, fresh, terrestrial
recent + fossil
Bogachev, V.V. (1932). Geologicheskiye ekskursii v okrestnostyakh Baku [Geological excursions in the vicinity of Baku]. Onti-Aznefteizdat, Baku, 88 pp.
page(s): pl. 2, figs 2, 3 [details]  Available for editors  PDF available 

Bogachev, V.V. (1932). Vedushchiye iskopayemyye razreza Apsheronskogo polustrova i prilegayushchikh rayonov. Chast' 1 [Leading fossils of the section of the Apsheron peninsula and adjacent areas. Part 1]. <em>Trudy Azerbaidzhanskogo Neftyanogo issledovatel'skogo Instituta.</em> 4: 1-92.
page(s): 44-45, pl. 5, figs 1–7, 9 [details]  Available for editors  PDF available 
MolluscaBase eds. (2024). MolluscaBase. Didacna parallella Bogachev, 1932. Accessed through: Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Arvanitidis, C.; Appeltans, W. (2024) European Register of Marine Species at: https://www.marbef.org/data/aphia.php?p=taxdetails&id=1579168 on 2024-04-17
Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Arvanitidis, C.; Appeltans, W. (2024). European Register of Marine Species. Didacna parallella Bogachev, 1932. Accessed at: http://www.marbef.org/data/aphia.php?p=taxdetails&id=1579168 on 2024-04-17
Date
action
by
2022-04-27 06:06:05Z
created
2022-06-22 12:17:46Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Bogachev, V.V. (1932). Geologicheskiye ekskursii v okrestnostyakh Baku [Geological excursions in the vicinity of Baku]. Onti-Aznefteizdat, Baku, 88 pp.
page(s): pl. 2, figs 2, 3 [details]  Available for editors  PDF available 

original description Bogachev, V.V. (1932). Vedushchiye iskopayemyye razreza Apsheronskogo polustrova i prilegayushchikh rayonov. Chast' 1 [Leading fossils of the section of the Apsheron peninsula and adjacent areas. Part 1]. <em>Trudy Azerbaidzhanskogo Neftyanogo issledovatel'skogo Instituta.</em> 4: 1-92.
page(s): 44-45, pl. 5, figs 1–7, 9 [details]  Available for editors  PDF available 

basis of record Fedorov, P.V. (1953). Kaspiyskiye chetvertichnyye mollyuski roda <i>Didacna</i> Eichwald i ikh stratigraficheskoye znacheniye. In: [Unknown] Stratigrafiya chetvertichnykh otlozheniy i noveyshaya tektonika Prikaspiyskoy nizmennosti. Akademiya Nauk SSSR, Moskva, pp. 112-130
page(s): 126, pl. 17, figs 1-11 [details]   

basis of record Nevesskaja, L.A. (2007). History of the genus <i>Didacna</i> (Bivalvia: Cardiidae). <em>Paleontological Journal.</em> 41(9): 861-949.
page(s): 933-935, pl. 21, figs 1-5 [details]  Available for editors  PDF available 

additional source Vinarski, M. V.; Kantor, Yu. I. (2016). Analytical catalogue of fresh and brackish water molluscs of Russia and adjacent countries. A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of Russian Academy of Science, Moscow, 544 pp.
page(s): 72 [details]  Available for editors  PDF available 
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality 
   

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact